UVJETI ODGODE PLAĆANJA

1. UVOD I SVRHA

Ovi Uvjeti odgode plaćanja ("Uvjeti") zajedno s Postupkom naplate usluge odgode plaćanja donose pravila, odredbe i uvjete usluge odgode plaćanja koje pruža Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nizozemska, ("Oriflame") a koji su dostupni Brend partnerima i zamjenjuju sve prethodne ugovore, uvjete, izjave ili obveze.
Svrha usluge odgode plaćanja je podržati Brend partnere u njihovim aktivnostima s Oriflameom omogućujući im da plate svoje račune nakon datuma isporuke proizvoda ili usluga ("Usluga plaćanja s odgodom").

 

2. NA KOGA SE ODNOSI

2.1 Oriflame će postaviti uvjete za prijavu i prihvaćanje usluge odgode plaćanja za Brend partnere koje će isti trebati ispuniti da bi im usluga odgode plaćanja bila odobrena.

2.2 Kako bi ispunili uvjete za podnošenje zahtjeva za uslugu odgode plaćanja, Brend partneri trebaju ispuniti sljedeće zahtjeve:

(i) biti registrirani Brend partner u Oriflameu; i
(ii) u potpunosti se pridržavati svih obveza Brend partnera prema Ugovoru Brend partnera; 
(iii) imati najmanje 18 godina; 
(iv) nemati nikakvih dugovanja prema Oriflameu.

 

3. PRIMJENA
Kako bi se prijavili za Uslugu odgode plaćanja, Brend partneri trebaju:

(i) prihvatiti ove Uvjete; i

(ii) pratiti i dovršiti postupak prijave kako je navedeno u ovim Uvjetima i Postupku naplate usluge odgode plaćanja; i

(iii) osigurati sljedeće podatke:

ime i prezime
matični broj - OIB
adresu prebivališta
e-mail adresu i

(iv) Oriflame može zatražiti dokumente za provjeru informacija koje su dostavili Brend partneri u mjeri dopuštenoj primjenjivim Zakonima o zaštiti osobnih podataka. 

 

4. LIMITI ODGOĐENOG PLAĆANJA

4.1 Dostupna ograničenja odgode plaćanja za Brend partnere su:

Razina         Status Brend partnera             Limit - iznos         Valuta plaćanja                     Uvjeti
  1                   Novi Brend partneri                    EUR 105                   14 dana                      Minimalni iznos
  2                Postojeći Brend partneri                EUR 135                   14 dana                 Automatsko povećanje
  3            Nezavisni Oriflame Direktori            EUR 265                   14 dana                 Automatsko povećanje

 

4.2 Oriflame ima pravo u bilo kojem trenutku odrediti i izmijeniti uvjete Usluge odgode plaćanja i uvjete plaćanja kako je navedeno u ovim Uvjetima. Svako povećanje limita kroz Uslugu odgode plaćanja podliježe potpunom plaćanju svih iznosa koje Brend partner duguje Oriflameu. 

4.3 Brend partner je suglasan platiti Oriflameu naknadu za odgodu plaćanja od 1,5 EUR za svaku narudžbu koja podliježe Usluzi odgode plaćanja.

 

5. OVLAŠTENJE

5.1 Sve aplikacije za Usluge odgode plaćanja podliježu provjeri i odobrenju Oriflamea. Provjera i odobrenje bilo koje Usluge odgode plaćanja vrši se prema vlastitom nahođenju Oriflamea. 

5.2 Oriflame ima pravo u bilo kojem trenutku provjeriti postojanje i istinitost podataka koje su dostavili Brend partneri, a posebno njihovu financijsku sposobnost, kao i sve druge informacije koje Oriflame smatra potrebnima. Brend partner će pružiti istinite i valjane informacije prilikom podnošenja prijave i kasnije u bilo kojem trenutku na Oriflameov zahtjev za odobrenje Usluge odgode plaćanja. Brend partner se slaže da Oriflame također može koristiti vanjske financijske sustave, javne i službene dostupne podatke, kreditne urede, popise i registre kako bi potvrdio identitet Brend partnera i podatke koje je dostavio, kao i njegovu financijsku sposobnost ili financijsku sposobnost Jamca ili članova njegove mreže Brend partnera. Tijekom postupka provjere, osobne podatke Brend partnera mogu obrađivati i treće strane s kojima Oriflame ima ugovorni odnos. Pojedinosti takve obrade, njezin pravni temelj i svrhe opisani su u relevantnim Pravilima o zaštiti osobnih podataka.

5.3 Usluga odgode plaćanja dostupna je samo onim Brend partnerima koji su dovršili postupak prijave i uspješno prošli postupak provjere. Oriflame može obavijestiti Brend partnera kada je usluga odgode plaćanja odobrena, no, Oriflame nije obvezan dati Brend partneru objašnjenje razloga odbijanja zahtjeva. Zahtjev za uslugu odgode plaćanja može biti odbijen zbog:

(i) Brend partner, Jamac ili bilo koji drugi član mreže Brend partnera ima nepodmirena dugovanja bilo koje vrste prema Oriflameu; i/ili
(ii) Brend partner je Oriflameu dostavio zastarjele, netočne ili lažne informacije; i/ili
(iii) Oriflame nije mogao provjeriti ili potvrditi prijavu ili informacije koje je dostavio Brend partner; i/ili
(iv) Oriflame je primio negativno izvješće o financijskoj sposobnosti Brend partnera; i/ili
(v) Brend partner krši odredbe ovih Uvjeta i Ugovora o Brend partneru; i/ili
(vi) Brend Partner krši primjenjive zakone.

5.5. Bilo koja autorizacija usluga odgode plaćanja je osobna i neprenosiva.

5.6 Oriflame ima pravo u bilo kojem trenutku poništiti bilo koju autorizaciju usluge odgode plaćanja. U slučaju da Oriflame odluči poništiti bilo koju autorizaciju usluge odgode plaćanja, Brend partner će odmah platiti puni iznos duga uključujući sve dodatne troškove.

 

6. PLAĆANJA NAKON DOSPJEĆA

6.1 Ako Brend Partner ne plati bilo koju narudžbu u sklopu bilo koje Usluge odgode plaćanja unutar primjenjivog roka plaćanja, Brend Partner je dužan odmah platiti narudžbu u skladu s ovim Uvjetima i Uvjetima i odredbama Brend partnera. Brend partner je suglasan platiti Oriflameu maksimalnu kamatu od 7% godišnje za takvo kašnjenje dok se iznos duga u potpunosti ne plati.

6.2 Prije datuma dospijeća plaćanja bilo koje narudžbe pod Uslugom odgode plaćanja, Oriflame može poslati podsjetnike Brend partneru putem e-pošte ili drugih sustava za slanje poruka. Neuspjeh slanja ili primanja podsjetnika za plaćanje ne oslobađa Brend partnera od obveze plaćanja dospijeća na vrijeme u skladu s ovim Uvjetima.

6.3 U slučaju kašnjenja plaćanja bilo koje narudžbe pod Uslugom odgode plaćanja, Oriflame ima pravo poduzeti, samostalno ili uz pomoć trećih strana, radnje usmjerene na povrat, uključujući posebno:

(i) za pokretanje radnji prikupljanja, uključujući telefon, SMS, e-poštu ili pisanu komunikaciju; i/ili
(ii) prenijeti dugove koje ima Brend partner agencijama za naplatu ili drugim stranama koje pružaju gore navedene usluge, a koje će provoditi aktivnosti naplate; i/ili
(iii) stavljanje podataka o neplaćenim dugovima u registre poslovnih informacija ili kreditne urede; i/ili
(iv) prodaja potraživanja putem internetskih burzi duga. 

6.4 Brend partner priznaje i slaže se da Oriflame ima pravo prenijeti sva potraživanja koja su koristila uslugu odgode plaćanja trećoj strani s kojom Oriflame ima ugovor o poslovnoj suradnji, a radi naplate potraživanja.

6.5 Oriflame ima pravo na neodređeno vrijeme spriječiti bilo kojeg Brend partnera da primijeni i koristi Usluge odgode plaćanja ili pošalje nove narudžbe u slučaju neplaćanja ili kašnjenja plaćanja bilo koje narudžbe pod Uslugom odgode plaćanja. Blokada se neće ukinuti sve dok Brend partner ne plati sve iznose koje duguje Oriflameu uključujući kamate i druge naknade koje Oriflame naplaćuje u skladu s ovim Uvjetima. Blokadu može ukloniti samo Oriflame prema vlastitom nahođenju.

6.6 Brend partner ovim dokumentom daje suglasnost Oriflameu da kompenzira međusobna potraživanja i dugovanja između sebe i Oriflamea, uključujući sve administrativne naknade, kamate i naknade za naplatu.

 

7. JAMAC

Oriflame može zahtijevati od bilo kojeg Brend partnera koji se prijavi za bilo koju uslugu odgode plaćanja da osigura Jamca koji će biti solidarno i pojedinačno odgovoran za sve i svaku od obveza usluge odgode plaćanja koje je Brend partner preuzeo u skladu s ovim Uvjetima ("Jamac"). Svaki Brend partner, koji je Sponzor, može djelovati kao Jamac koji mora biti prethodno ovlašten od strane Oriflamea za korištenje Usluge odgode plaćanja i koji je pristao na ove Uvjete. 

 

8. OPĆE ODREDBE
8.1 Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra nezakonitom, ništavom ili iz bilo kojeg razloga neprovedivom, ništavost te odredbe neće utjecati na valjanost ostatka ovih Uvjeta.

8.2 Ovi Uvjeti su odvojeni, ali komplementarni i dio su Ugovora Brend partnera i dostupni su na hr.oriflame.com. Osim posebnih definicija i odredbi navedenih u ovim Uvjetima, primjenjivat će se sve druge odredbe i definicije Uvjeta i odredbi Brend partnera, uključujući Beauty model poslovanja, Etički kodeks i Pravila ponašanja te Pravila o zaštiti osobnih podataka. U slučaju nedosljednosti između ovih Uvjeta i Uvjeta i odredbi Brend partnera, Uvjeti i odredbe Brend partnera imaju prednost. Nadalje, u slučaju nedosljednosti između Uvjeta i Postupka naplate usluge odgode plaćanja, Uvjeti imaju prednost.

8.3 Ovi Uvjeti prihvaćaju se i sklapaju u elektroničkom obliku u trenutku kada Brend partner preda narudžbu. Brend partneri će ispisati ili spremiti i zadržati kopiju ovih Uvjeta. Bez obzira na to, Oriflame u bilo kojem trenutku može zahtijevati od Brend partnera da potpiše i pošalje ove Uvjete Oriflameu unutar sljedećih pet (5) radnih dana, u protivnom će Oriflame odmah otkazati autorizaciju za uslugu odgode plaćanja.

8.4 Oriflame pridržava pravo jednostrano ažurirati, raskinuti i izmijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju o čemu će Brend partner biti unaprijed propisno obaviješten. Sve takve izmjene ovih Uvjeta prihvatit će Brend partner kao uvjet za nastavak pristupa i korištenja Usluga odgode plaćanja. Oriflame će smatrati da je Brend partner prihvatio promjene ako Brend partner nastavi naručivati Oriflame proizvode zahtijevajući i koristeći bilo koje Usluge odgode plaćanja.

8.5 Brend partner slanjem narudžbe prema ovim Uvjetima jamči i slaže se da se on/ona ne prijavljuje za bilo koje Usluge odgode plaćanja u svrhu potrošnje proizvoda te stoga on/ona nije potrošač u smislu ovih Uvjeta i stoga svaka prijava za bilo koju uslugu plaćanja s odgodom ima za cilj podržati njegove/njezine aktivnosti s Oriflameom.

8.6 Ovi Uvjeti podliježu zakonima Republike Hrvatske. Svi sporovi koji nastanu u vezi s ovim Uvjetima prvo će se riješiti sporazumno. U nedostatku sporazuma, takvi sporovi će se rješavati kako je navedeno u Uvjetima i odredbama za Brend Partnera.