Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Home
  2. O Oriflameu
  3. Obrazac za reklamaciju

Obrazac za reklamaciju

Ovaj obrazac se koristi za reklamaciju proizvoda.  Molimo ispunite na način prikladan za Vaš slučaj.

Za: ORIFLAME HOLDINGS B.V. , Bolduc Building A, Utopialaan 52, 5232 CE 's-Hertogenbosch, Nizozemska. E-mail: info@oriflame.hr

Ovime izjavljujem kako želim napraviti reklamaciju proizvoda vezano za slijedeći(e) proizvod(e) (molimo naznačite kod proizvoda, količinu i broj računa)

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naručen(u) dana ………………………………/ primljen(u) dana ……………………………………………………

Ime kupca: …………………………………………………………………………………………………………………….

Broj Suradnika (ako je primjenjivo)  ……………………………………………………………………………

 

Potpis kupca: (samo ako je ovaj obrazac proslijeđen kao dokument isprintan na papiru)

……………………………………………………………………………………………………

Datum………………………………………………………………………………………

NEOBAVEZNI ODLOMAK: Ne morate objasniti zašto ste podnijeli reklamaciju ali bi nam bilo vrlo korisno znati Vaše razloge:

 neispravan proizvod

 oštećen(i) proizvod(i)

 nezadovoljstvo kupca

 drugo(molimo objasnite u nastavku)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………